کسب درامد از خودمونی کالا

شما هم فروشنده شوید

Home About pic

ما فروش شما رو تضمین میکنیم

با در خواست فروشندگی در خودمونی کالا . پس از 1 ساعت  آموزش، فروشنده خواهید شد

پروسه مراحل فروشندگی در خودمونی کالا

01.

درخواست

  • ارائه مدارک
  • احراز هویت 
  • تایید شما 

02.

دریافت پنل

  •  آموزش پنل 
  • دریافت پنل
  • تکمیل فرم

03.

فروش محصول

  • بارگذاری محصول
  • تایید کارشناس
  • انتشار 

نحوه تسویه حساب خودمونی کالا

پرداختی ها

پس از گذشت 7 روز ، و تحویل محصول به خریدار ،کمیسون خودمونی کالا کسر و بعد از 1 روز کاری دیگر با فروشنده تسویه حساب انجام خواهد شد.

Card
My Works